Buitinio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties bendrosios sąlygos

 

 1. SUTARTIES STRUKTŪRA IR TAIKYTINI TEISĖS AKTAI

1.1. Buitinio kliento elektros energijos pirkimo-pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartį sudaro žemiau nurodyti dokumentai, kurie visi kartu vadinami „Sutartimi“:

1.1.1 Buitinio kliento elektros energijos pirkimo-pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties individualiosios sąlygos, vadinamos „Individualiosiomis sąlygomis“ arba „Specialiąja dalimi“;

1.1.2 Buitinio kliento elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties bendrosios sąlygos, toliau vadinamos „Bendrosiomis sąlygomis” arba „Bendrąja dalimi“,

1.1.3 Visi Šalių sudaromi Sutarties priedai, Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai;

1.1.4 Visi papildomi Priedai, dėl kurių sąlygų šalys susitaria papildomai (toliau- „Priedai“).

1.1.5 Šalims yra žinoma, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo santykius, be šios Sutarties, taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės), Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas bei kiti atitinkami teisės aktai, ir Šalys įsipareigoja jų laikytis

 

 

 1. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

2.1. Pagal šios Sutarties nuostatas ir sąlygas Tiekėjas parduoda ir Klientas perka elektros energiją pilnam Objektų, nurodytų šios Sutarties I dalyje, taip pat bet kokių kitų Kliento objektų, nurodytų po Sutarties pasirašymo vadovaujantis šios Sutarties 1 priede nurodytų objektų (toliau – Objektas arba Objektai), aprūpinimui elektros energija, taip pat įsipareigoja susimokėti už patiektą elektros energiją bei Susijusias paslaugas.

2.2. Elektros energijos tiekimas taip pat apima sąskaitų išrašymą, mokėjimų surinkimą ir tvarkymą, taip pat kitą su elektros energijos pardavimu ir pirkimu susijusią veiklą.

 

 1. ELEKTROS ENERGIJOS KAINA

3.1. Tiekėjas parduoda ir Klientas perka neribotus aktyviosios elektros energijos kiekius už šios Sutarties Specialiojoje dalyje 1.5. p. prie pasirinkto plano, nurodytą Elektros energijos kainą, kuri sudaro galutinę Elektros energijos kainą.

3.4. Tiekėjas užtikrina, kad visos išlaidos susijusios su Balansavimu yra įtrauktos į elektros energijos kainą.

3.5. Standartinė kaina su PVM

3.5.1. Vienos laiko zonos įkainis: 0,2033 Eur/ kWh

3.5.2. Dviejų laiko zonų įkainis (Dieninė-0,2157 Eur/ kWh; Naktinė 0,1954/ kWh, šeštadienio ir sekmadienio)

3.6. Tiekėjas gali Klientui siūlyti kitus nei 3.5 p. įkainius bei taikyti nuolaidas, visa ši informacija numatyta Sutarties Specialiojoje dalyje.

 

 1. PAPILDOMI PRODUKTAI IR PAPILDOMI OBJEKTAI

4.1. Sutarties pagrindu Klientas gali užsakyti su elektros energijos tiekimu ir/ar gaminančio kliento statusu susijusią prekę ir/ar paslaugą (toliau – Produktas), kurių pardavimo ar taikymo sąlygos tiek, kiek jų nereglamentuoja šios Sutarties nuostatos, gali būti išdėstomos Šalių sudaromame priede prie Sutarties arba Sutarties Specialiojoje dalyje.. Mokesčiai už atitinkamą Produktą yra įtraukiami į Tiekėjo pateikiamą sąskaitą.

4.2. Produktas pradedamas tiekti Klientui ir atitinkamas mokestis už jį pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio pirmosios dienos po jo užsakymo.

4.3. Papildomų Objektų įtraukimas ir atsisakymas:

4.3.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu įtraukti papildomą Objektą (-us), kuriems būtų tiekiama elektros energija. Klientas siekdamas įtraukti naują Objektą (-us) į Sutartį kreipiasi į Tiekėją ir pateikia atitinkamą prašymą, o Tiekėjas parengia Sutarties 1 priedo atitinkamą atnaujinimą. Prašymas ir Sutarties 1 priedo atnaujinimas sudaromi tais pačiais būdais kaip ir pati Sutartis 10.2 punkte nustatyta tvarka.

4.3.2. Įtraukiant naują Objektą (us) Klientui pasiūlomas tuo metu galiojantis Tarifo planas, kuris bus taikomas tam konkrečiam Objektui (ams), jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

4.4.4. Jeigu Klientas atsisako elektros energijos tiekimo paskutiniam Objektui toks prašymas kartu yra prilyginamas ir Sutarties nutraukimui.

 

 1. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

Atsižvelgiant į atitinkamų Sutarties priedų nuostatas (jeigu jie taikomi Klientui), šalys turi žemiau išvardintas teises ir pareigas.

5.1. Kliento teisės:

5.1.1. susipažinti su savo elektros energijos suvartojimo duomenimis;

5.1.2. be papildomo mokesčio gauti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, kliento deklaruotą arba Taisyklių nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat Kliento prašymu bei atsižvelgiant į Kliento elektros energijos suvartojimą iš Tiekėjo žodžiu, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis gauti aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų.

5.1.3. gaunamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose gauti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

5.1.4. prašyti, kad nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui Tiekėjas teiktų informaciją apie Klientui pateiktus mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

5.1.5. teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš Tiekėjo informaciją, kuri susijusi su elektros energijos pardavimu Klientui, gamyba ir suvartojimu;

5.1.6. jeigu Klientas nesutinka arba tik iš dalies sutinka su Tiekėjo pateikta sąskaita, turi teisę pateikti pretenziją Tiekėjui po to, kai ją gauna, nurodant nesutikimo priežastis;

5.1.7 gauti iš Tiekėjo aiškią ir suprantamą informaciją apie Tiekėjo pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir visas jų teikimo sąlygas, Kliento teises, susijusias su elektros energijos vartojimu ir Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, skaidrią informaciją apie paslaugų bei elektros energijos kainas ir tarifus, pranešimų apie kainas pateikimo būdus, Sutarties terminą, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką;

5.1.8. visos kitos teisės aktuose numatytos teisės.

 

5.2. Tiekėjo teisės:

5.2.1. nutraukti ir/ar apriboti elektros energijos tiekimą šiais atvejais:

(i) kai Tiekėjas nutraukia su Vartotoju sudarytą Sutartį arba sustabdo su Vartotoju sudarytos Sutarties vykdymą ir tinkamai informavo Vartotoją apie Sutarties vykdymo sustabdymo priežastis ir pasekmes;

(ii) kai klientas per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas Susijusias Paslaugas ar nevykdo kitų Sutartyje nustatytų esminių sąlygų (prieš apribojant ir (ar) nutraukiant elektros energijos tiekimą ir (ar) persiuntimą atliekamas elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimas;

(iii) kai Klientas nepateikia visų prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų tiekėjo pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus);

(iv) kitais Energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

(v) visais atvejais Klientas apie tiekimo apribojimą ar nutraukimą įspėjamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, įspėjimą išsiunčiant elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis klientas nurodė Sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu Tiekėjo prieinamu adresu, jei Sutarties sudarymo metu Klientas nurodė netikslius duomenis.

5.2.2. vienašališkai nutraukti Sutartį 10 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

5.3. Kliento įsipareigojimai:

5.3.1. užtikrinti tinkamą Klientui priklausančių elektros įrenginių ir prietaisų būklę, įrenginių įrengimą pagal teisės aktų reikalavimus ir saugų šių įrenginių eksploatavimą pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus;

5.3.2. įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo elektros įrenginius taip, kad jie nekeltų grėsmės Operatoriaus elektros tinklų, kitų asmenų elektros įrenginių ar prietaisų normaliam veikimui, nesudarytų sąlygų trikdžiams, turintiems neigiamą įtaką elektros energijos kokybei (tuo atveju, jeigu yra nustatoma, kad elektros tinklo nuosavybės riboje Kliento elektros įrenginiai blogina elektros energijos kokybę, Klientas turi imtis atitinkamų priemonių);

5.3.3. ne vėliau kaip iki Ataskaitinio laikotarpio paskutinės darbo dienos 17:00 val. deklaruoti savo elektros rodmenis,., taip pat prieš pasikeičiant elektros energijos kainoms ir (ar) tarifams, deklaruoti elektros energijos suvartojimą Tiekėjui. nurodydamas: Skaitiklio numerį; Periodo pradžios elektros rodmenis; Periodo pabaigos elektros rodmenis ;

5.3.4. visiškai bei laiku apmokėti Tiekėjo pateiktas sąskaitas, padengiant visas išlaidas, susijusias su lėšų Tiekėjui pervedimu. Jei paskutinė mokėjimo termino diena yra nedarbo diena, paskutinė apmokėjimo diena yra kita darbo diena. Tiekėjas iš gautų sumų pirmiausia padengia baudas (jei taikoma), po to įsiskolinimus (jei taikoma) ir tada likusią sumą priskiria reguliariesiems mokėjimams;

5.3.5. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) sekančio Ataskaitinio laikotarpio dienos, informuoti Tiekėją, jei laiku negauta sąskaita už praeitą mėnesį;

5.3.6. atlyginti Tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai klientas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

5.3.7. iki Sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir už patiektą elektros energiją, persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaityti su tiekėju Elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

5.3.8. šioje Sutartyje numatytais būdais nedelsiant informuoti Tiekėją, jeigu elektros energija Sutarties galiojimo metu pradedama vartoti ūkinei komercinei ar profesinei veiklai arba kitais su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiais tikslais, tokiu atveju Klientui turi būti keičiamas Tarifo planas ir keičiama pati sutartis;

5.3.9. jei Tiekėjas to pareikalauja, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Tiekėjui elektros energijos skaitiklio rodmenis;

5.3.10. gavus Tiekėjo prašymą, nedelsiant pateikti Tiekėjui visus dokumentus, įrodančius Kliento teisę sudaryti bei vykdyti šią Sutartį, taip pat naudoti Objektus;

5.3.11. informuoti Tiekėją raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie visus savo adreso, el. pašto pasikeitimus arba apie kitas Sutarties vykdymui svarbias detales;

5.3.12. Vartotojui nevykdant pareigos sutartyje nustatytų ataskaitinių laikotarpių dažnumu deklaruoti tiekėjui elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ar nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nebuvimo laikotarpiu nepriklausomas tiekėjas išrašo mokėjimo dokumentą su vidutiniu vartotojo suvartojamu elektros energijos kiekiu. Elektros apskaitos prietaisų rodmenys gali būti apskaičiuojami pagal vidutinį vartotojo objekto elektros energijos suvartojimą, kai vartotojas, kuriam elektros energijos tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas, nevykdo rodmenų deklaravimo pareigos.

5.3.13. Atsiskaitymo pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą tvarka pradedama taikyti nuo to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu įvyko bent viena iš 5.3.12 p.  nurodytų aplinkybių.

5.3.14. Vidutinio elektros energijos suvartojimo taikymo laikotarpiu per ataskaitinį laikotarpį vartotojo objekte suvartotos ir (ar) objektui persiųstos elektros energijos kiekis nustatomas pagal vartotojo elektros energijos vidutinį suvartojimą per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių arba pagal leistiną naudoti galią. Tais atvejais, kai nėra pakankamai duomenų vidutiniam elektros energijos suvartojimui pagal šiame punkte nustatytas taisykles apskaičiuoti, vidutinis elektros energijos suvartojimas nustatomas pagal atitinkamai vartotojų grupei būdingą elektros energijos suvartojimą.

5.3.12. Vykdyti kitas Taisyklėse, Apraše bei teisės aktuose numatytas prievoles.

 

5.4. Tiekėjo įsipareigojimai:

5.4.1. tiekti Klientui elektros energiją pagal šią Sutartį;

5.4.2. sudaryti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su Operatoriumi ir laiku atsiskaityti už elektros energijos persiuntimą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais, taip pat už sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kuriomis pasinaudojo Klientas;

5.4.3. nemokamai teikti Klientui informaciją apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas bei tarifus, numatomus sutarties pakeitimus ir kitą Elektros energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose bei sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją;

5.4.4. pirkti elektros energiją teisės aktų nustatyta tvarka;

5.4.5. užtikrinti, kad Klientui Sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti mokėjimo dokumentai;

5.4.6. sudaryti Klientui galimybę rinktis iš kelių atsiskaitymo būdų, kuriais Klientas nebūtų neteisingai diskriminuojamas;

5.4.7. išrašyti ir ne vėliau kaip per 6 savaites nuo Sutarties nutraukimo dienos Klientui, pasirinkusiam kitą tiekėją ar nutraukusiam Sutartį, pateikti galutinę (uždarymo) sąskaitą už suvartotą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos;

5.4.8. atlyginti Klientui tiesioginius nuostolius, kai tiekėjas nevykdo sutartyje, elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

5.4.9. raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti Vartotoją apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas. Tokiu atveju klientas kartu informuojamas ir apie teisę per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas gavimo dienos nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį;

5.4.10. Klientui be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, kliento deklaruotą arba teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. (mokėjimų dokumentai klientui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus, o kliento prašymu arba kai klientas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį);

5.4.11. Kliento prašymu bei atsižvelgiant į kliento elektros energijos suvartojimą žodžiu, raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikti klientui aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų;

5.4.12. Klientui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

5.4.13. Kliento prašymu, Kliento nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie Klientui pateiktus mokėjimo dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

5.4.14. sudaryti tinkamas ir pakankamas sąlygas Kliento prieigai prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už su elektros energijos tiekimu ir persiuntimu susijusias paslaugas.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

6.1. Be aukščiau nurodytų prievolių Klientas privalo vykdyti prievoles ir Klientas supranta, kad atitinkamai Operatorius turi teises nustatytas Aprašo V skyriuje.

6.2. Už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami 0,02 % delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Šalis atsako tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos padarė kitai Šaliai šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymu.

6.4. Nė viena Šalis nebus atsakinga, jei kurios nors Sutarties sąlygos vykdymas vėluoja arba tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių Šalys nekontroliuoja ir, kurių ta Šalis negalėtų išvengti ar nugalėti ir dėl kurių Šaliai yra neįmanoma įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių apibrėžimas, taip pat teisės, pareigos bei Šalių atsakomybė esant šioms aplinkybėms pateikiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

 

 1. PAPILDOMOS NUOSTATOS

7.1. Jei Tiekėjas negavo Kliento pranešimo apie negautą sąskaitą už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 (penkioliktos) dienos, laikoma, kad Klientas sąskaitą gavo laiku.

7.2. Jei Kliento Objekte įrengtas tik vienas elektros apskaitos prietaisas ir Objektas priklauso keliems asmenims, už elektros energiją su Tiekėju atsiskaitoma pagal minėto elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir vieną mokėjimo dokumentą, jei Sutartyje ar jos prieduose nenustatyta kitaip. Klientas, sudarydamas šią Sutartį pareiškia ir patvirtina, jog Objekto savininkai yra priėmę tarpusavio susitarimą dėl Kliento įforminimo buitiniu vartotoju. Nesutarimai dėl tarpusavio atsiskaitymų tarp Objekto savininkų ar kitų teisę naudotis Objektu turinčių asmenų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka, o Tiekėjas visuomet turi teisę reikalauti prievolės vykdymo iš Sutartį sudariusio Kliento.

 

 1. ATSISKAITYMAS UŽ ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGAS SKIRSTYMO OPERATORIUI IR SANTYKIAI SU OPERATORIUMI

8.1. Tiekėjas yra sudaręs sutartį su Operatoriumi dėl Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo.

8.2. Atsižvelgiant į šios Sutarties nuostatas Operatorius teikia Tiekėjo vartotojams, (įskaitant Vartotoją) persiuntimo paslaugą, tai yra, užtikrina elektros energijos persiuntimą skirstomaisiais tinklais iki Operatoriaus ir Tiekėjo vartotojų elektros tinklų nuosavybės ribos, o Tiekėjas, organizuojantis šios paslaugos teikimą Tiekėjo vartotojams, atsiskaito su Operatoriumi.

8.3. Tiekėjas už Operatoriaus vartotojams (įskaitant Vartotoją) suteiktas persiuntimo paslaugas ir (ar) kitas paslaugas atsiskaito Operatoriumi pagal Operatoriaus Tiekėjui pateiktą mokėjimo dokumentą.

8.4. Tiekėjo vartotojai (įskaitant Vartotoją) už jiems Operatoriaus suteiktą persiuntimo paslaugą atsiskaito tiesiogiai su Tiekėju šios Sutarties nustatyta tvarka.

8.5. Už Tiekėjo vartotojams (įskaitant Vartotoją) suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat už kitas Tiekėjui ir (ar) Tiekėjo vartotojams suteiktas su elektros energijos persiuntimu susijusias paslaugas, įskaitant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau – VIAP), su Operatoriumi atsiskaito Tiekėjas, kuris savo ruožtu išrašo atitinkamą sąskaitą Klientui.

8.6. Jeigu pasikeičia Operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos kaina, ar kitų Susijusių Paslaugų, kurias teikia Operatorius, naujoji persiuntimo paslaugos kaina įsigalioja ir tampa privaloma Sutarties šalims nuo teisės aktuose nurodytos datos. Apie persiuntimo paslaugos kainos pakeitimą Operatorius skelbia savo interneto svetainėje, o Tiekėjas savo ruožtu apie tai informuoja Vartotoją patalpindamas atitinkamą informaciją Savitarnos svetainėje ir/ar kitomis Sutartyje nurodytomis informavimo Priemonėmis.

8.7. Klientas supranta, kad už visą elektros perdavimo tinklų infrastuktūrą ir kokybę atsako Operatorius.

8.8. Klientas privalo teisės aktuose numatytais atvejais apmokėti už paslaugas, susijusias su elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo nutraukimu ar apribojimu bei atnaujinimu, pagal Operatoriaus pateiktą sąskaitą (pagal Operatoriaus nustatytus įkainius);

8.9. Klientai ar jų atstovai Operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, ir Operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, privalo leisti įrengti, keisti, eksploatuoti, patikrinti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, patikrinti atvadą, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir dalyvauti, kai darbų atlikimo metu yra nustatomas elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas ir (ar) pažeidimas. Operatoriaus darbuotojas ir Operatoriaus įgalioti tretieji asmenys aukščiau išvardintus veiksmus ne buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje gali atlikti nedalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, išskyrus atvejį, kai darbų atlikimo metu yra nustatomas elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas ir (ar) pažeidimas. Jeigu Klientas ar jo atstovas sutinka, kad elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas operatoriaus darbų, atliekamų ne buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje, atlikimo metu būtų nustatomas ir Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisų veikimui) aktas) būtų surašomas Klientui nedalyvaujant, Operatoriaus darbuotojui ar Operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims atliekant aukščiau išvardytus veiksmus Kliento ar jo atstovų dalyvavimas nėra privalomas. Apie Kliento teisę dalyvauti aukščiau išvardytų veiksmų atlikime Operatorius turi informuoti Klientą pasiūlydamas ne mažiau kaip tris alternatyvius laikus. Jei buitinis vartotojas informuoja, kad nei vienas iš pasiūlytų laikų nėra tinkamas, laikoma, kad buitinis vartotojas atsisako dalyvauti šių darbų atlikime;

8.10. Operatorius gali apskaičiuoti elektros apskaitos prietaisų rodmenis pagal vidutinį Kliento objekto elektros energijos suvartojimą, kai vartotojas, kuriam elektros energijos tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas, nevykdo elektros apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo pareigos;

8.11. Operatorius be kitų teisės aktuose  nurodytų atvejų, turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą šiais atvejais:

8.11.1. kai nustatoma, kad Klientas, pažeidęs teisės aktų nuostatas, savavališkai prijungė elektros energijos imtuvus prie Operatoriaus elektros tinklo ir (arba) ją neteisėtai vartoja ar neleidžia Operatoriaus darbuotojams ir (ar) Operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, patikrinti atvado ir elektros apskaitos prietaisų bei elektros apskaitos schemos elementų, esančių vartotojo teritorijoje ar patalpose. Šiuo atveju Operatorius turi teisę nedelsdamas atjungti Kliento elektros energijos imtuvus nuo elektros tinklo;

8.11..2. kai Klientas savo veikla sukelia trikdžius, turinčius neigiamą įtaką elektros energijos kokybei, ir, gavęs operatoriaus rašytinį arba elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą įspėjimą, per 5 kalendorines dienas nenutraukia šios veikos;

8.11.3. kai Klientas per nustatytą terminą nevisiškai atsiskaito už patiektą elektros energiją (garantinio tiekimo užtikrinimo atveju), elektros energijos persiuntimą ar už kitas su tuo susijusias paslaugas ar nevykdo kitų Taisyklių reikalavimų ar sutartyje nustatytų esminių sąlygų;

8.11.4. kai Klientas per nustatytą terminą neapmoka ar iš dalies apmoka bet kurią iš sąskaitų: už sugadintus Operatoriui priklausančius elektros tinklo elementus, elektros apskaitos prietaisus ar kitus elektros apskaitos schemoje įrengtus įrenginius ar įtaisus, jų remontą, keitimą, metrologinę patikrą, už priverstines paslaugas;

8.11.5. kai Klientas neleidžia (neįsileidžia) Operatoriaus įgaliotų darbuotojų ar Operatoriaus įgaliotų trečiųjų asmenų tikrinti elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, patikrinti atvadą, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat prižiūrėti ir eksploatuoti vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar pan.);

8.11..6. kai Klientas nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų operatoriaus pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą garantinio tiekimo užtikrinimo atveju ir (ar) persiuntimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus).

8.11.7. kai neįmanoma nustatyti objekto, į kurį vykdomas elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas, savininko ar kito teisėto objekto valdytojo (naudotojo);

8.11..8. pasibaigus garantinio tiekimo užtikrinimo terminui.“

 

 1. AKCIJŲ/ NUOLAIDŲ POLITIKA

9.1. Akcijos nuolaida (toliau – „Akcijos nuolaida“) yra specialus Tiekėjo pasiūlymas Klientui, turintis aiškią finansinės naudos Klientui išraišką, dėl kurios taikymo Klientas savanoriškai sutinka priimdamas pasiūlymą ir įsipareigoja išlaikyti teisinius santykius su Tiekėju tam tikrą laikotarpį (toliau – „Įsipareigojimo laikotarpis“), o atsisakęs elektros energijos tiekimo bent vienam iš Objektų – grąžinti pagal Akcijos nuolaidą gautą finansinę naudą per paskutinius vienerius atitinkamos Akcijos nuolaidos sąlygose nustatyta tvarka.

9.2. Tiekėjas savo nuožiūra gali bendrai visiems ir/ar pasirinktai daliai Vartotojų taikyti lengvatą ar paskatą (toliau – „Nuolaida“), kuri nepriklausomai nuo teisinių santykių tarp šalių išlaikymo ir/ar pasibaigimo bei Kliento gaunamos finansinės naudos, yra negrąžintina.

9.3. Tiekėjas gali taikyti tokius Akcijų nuolaidų ir/ar Nuolaidų tipus:

9.3.1. Nuolaida elektros energijos kiekiui;

9.3.2. nuolaida visai sąskaitai (tiek elektros kainai tiek Susijusių Paslaugų mokesčiams);

9.3.3. nuolaida išreikšta fiksuota pinigine suma, kuri gali būti panaudota per vieną ar per kelias Sąskaitas;

9.3.4. nuolaida taikytina papildomiems Produktams;

9.3.5. piniginė nuolaida už rekomendaciją;

9.3.6. kiti galimi Nuolaidų ir/ar Akcijų nuolaidų tipai, rūšys, kurias Tiekėjas savo nuožiūra gali inicijuoti, taikyti ir pasiūlyti Klientui.

9.4. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas savo nuožiūra gali taikyti ir pasiūlyti Klientui Akcijų nuolaidas ir/ar Nuolaidas. Jeigu Klientas turi galiojančią Sutartį ir jam jau taikoma atitinkama Akcijos nuolaida, tai įtraukus į Sutartį papildomą Objektą, atitinkama Akcijos nuolaida netaikoma, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria arba pagal Akcijos sąlygas numatyta kitaip.

9.5. Atsižvelgiant į tai, kad pagal atskiras Akcijų nuolaidas Klientui gali būti suteikiama aiškiai išreikšta finansinė nauda, kokios jis nebūtų turėjęs, jeigu nebūtų sutikęs su Akcijų nuolaidos taikymu, Klientas turi pareigą grąžinti Tiekėjui atitinkamos Akcijų nuolaidos gautą naudą, jeigu yra įvykusios visos sąlygos:

9.5.1. jeigu Klientas atsisako elektros energijos tiekimo bent vienam ir/ar bet kuriam iš Objektų ir nėra pasibaigęs Įsipareigojimo laikotarpis arba Sutartis yra nutraukiama dėl Kliento kaltės.

9.5.2. jeigu Akcijų nuolaidų sąlygose buvo aiškiai nurodyta gaunama ir grąžintina nauda;

9.6. Jeigu Klientas atsisakė elektros energijos tiekimo paskutiniam (ar vieninteliam) Objektui, tai atitinkama Akcijų nuolaidos grąžinimo suma įtraukiama į einamąją sąskaitą arba išrašoma papildoma sąskaita.

9.7. Akcijų nuolaidų naudos grąžinimas atsisakius elektros energijos tiekimo Objektui (-ams) nėra suprantamas kaip Sutarties nutraukimo mokestis;

9.8. Nuolaida skaičiuojama nuo Standartinio įkainio nurodyto šios Sutarties 3.5 p.

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PABAIGA

10.1. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenumatyta kitaip sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. .

10.2. Sutarties su Vartotoju sudaroma:

10.2.1. Raštu, sutartį pasirašant klientų aptarnavimo vietoje ar per Tiekėjo agentą/atstovą;

10.2.2. elektroninėmis ryšio priemonėmis: nuotoliniu būdu susikūrus Svetainėje savo paskyrą ir pasirašant el. parašu ar patvirtinus kitu Svetainėje numatytu tinkamu būdu, taip pat atsiuntus pasirašytą sutartį elektroniniu paštu;

10.3. Sutartis galioja tol, kol elektros energija pagal šią Sutartį yra parduodama tiekimui į bent vieną Objektą.

10.4. Klientui netinkamai vykdant Sutartį ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, Tiekėjas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai informavęs vartotoją prieš 30 dienų.

10.5. Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 40 dienas, Tiekėjas gali vienašališkai apriboti ir/ arba nutraukti Elektros energijos tiekimą, prieš tai informavęs Klientą. Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 60 dienų, Tiekėjas gali vienašališkai perduoti Kliento duomenis ir/ arba parduoti Kliento skolą išoriniams paslaugų tiekėjams (skolų išieškojimas, teisininkai, advokatai, kiti);

10.6 Atsižvelgiant į tai, kad Klientui Sutarties sudarymo ir galiojimo metu buvo taikomos Nuolaidos ir Specialus įkainis su Nuolaida, mainais į Kliento pasižadėjimą naudotis Tiekėjo teikiamomis Elektros energijos paslaugomis, Klientui nutraukus Sutartį, Klientas įsipareigoja ne ginčo tvarka atlyginti Tiekėjui jo tiesioginius nuostolius, t. y. grąžinti Klientui faktiškai Sutarties galiojimo metu suteiktas nuolaidas Elektros energijai, sumokėti Tiekėjui kainos skirtumą, apskaičiuojama Elektros energijos įkainio Nuolaidą padauginus ją iš per Sutarties galiojimą suvartotą elektros energijos kiekio;

10.7. Jei Klientas Tiekėjui pateikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis (jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį) pranešimą, kuriame nurodo, kad per ateinančius 6 mėnesius pašalins priežastį, dėl kurios kitas elektros energijos tiekimas, persiuntimas ir kitų su tuo susijusių paslaugų tiekimas, bei pradės vartoti elektros energiją, tokiu atveju Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti su Vartotoju sudarytą Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas, persiuntimas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl kliento kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 12 mėnesių.

10.8. Tais atvejais, kai Klientas 36 mėnesius iš eilės nevartoja elektros energijos, Tiekėjas turi teisę nutraukti su Vartotoju sudarytą sutartį vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius įspėjęs Vartotoją elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis klientas nurodė Sutarties sudarymo metu) arba Objekto adresu ar kitu tiekėjo prieinamu adresu, Taisyklėse nurodyta tvarka, jei Sutarties sudarymo metu Klientas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis. Jei tiekėjo informacija Kliento nepasiekia šiame punkte nurodytais būdais, informacija apie būsimą sutarties nutraukimą skelbiama viešai tiekėjo interneto svetainėje nurodant tiekėjo suteiktą kliento kodą, Objekto numerį, elektros energijos vartojimo būseną, Sutarties nutraukimo datą.

10.9. Klientas perleidęs Objektą, kuriame vartojama elektros energija, kito asmens nuosavybėn per 5 kalendorines dienas nuo Objekto nuosavybės teisės perleidimo privalo nutraukti sudarytą Sutartį ir iki Sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir visiškai atsiskaityti su Tiekėju už elektros energiją, jos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas ir informuoti apie sutarties nutraukimą naująjį objekto savininką.

10.10. Jeigu Klientas Sutarties galiojimo metu pradeda vartoti elektros energiją ūkinei komercinei ar profesinei veiklai arba kitais su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiais tikslais, tokiu atveju Tiekėjas 10.4.1. nustatyta tvarka inicijuoja Tarifo plano ir pačios sutarties pakeitimą į komercinio (nebuitinio) elektros energijos vartojimo elektros energijos sutartį.

 

 

 1. PRANEŠIMAI, BENDRAVIMAS

11.1. Šalių pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir (ar) kita informacija pagal Sutartį pateikiami raštu, ar tokia forma, kuri gali būti atkuriama raštu (pvz. el. paštu, asmeninėje Kliento paskyroje savitarnos svetainėje), taip pat išsakyti žodžiu, nebent Šalys susitartų kitaip. Žodžiu išreikšti Šalių pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir (ar) kita informacija pagal Sutartį laikomi perduotais, jei Tiekėjas juos užfiksuoja. Tiekėjas taip pat gali teikti savo pranešimus, sutikimus, patvirtinimus ir (ar) kitą informaciją Klientui pateikiamoje sąskaitoje, el. paštu, per asmeninę Kliento paskyrą svetainėje, trumpąją (SMS) žinutes ir kt. Tais atvejais, kai pranešimai pateikiami el. paštu, laikoma, kad jie gauti sekančią darbo dieną po jų išsiuntimo.

11.2. Sudarant Sutartį Klientas yra informuotas, kad Tiekėjas gali įrašinėti Kliento iš Tiekėjo gaunamus skambučius Sutarties vykdymo tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant rodmenų deklaravimui, sutarčių sudarymui ir (ar) keitimui, Kliento informavimui apie Sutarties vykdymą ir kt.).

11.3. Klientas sutinka, jog Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiu jam teiktų visapusišką informaciją apie energijos efektyvumo priemones.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12.1. Klientas, pateikdamas savo asmens duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o tais atvejais, kai Vartotoją atstovauja kitas asmuo – toks asmuo yra tinkamai įgaliotas tvarkyti ir pateikti Tiekėjui Kliento asmens duomenis, Klientas yra tinkamai informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą bei teikimą, šios Sutarties nuostatas ir atstovas prisiima visą su tokiu asmens duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę.

12.2. Tiekėjas nėra atsakingas už perteklinių duomenų gavimą (ir tolesnį tvarkymą, jei tai neišvengiama), jei tokius duomenis Tiekėjui Klientas ar jo atstovas pateikė per neapdairumą ar savo noru. Tiekėjas tvarko Kliento asmens duomenis paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, įsiskolinimo valdymo, administravimo ir išieškojimo bei kitais teisės aktuose ar Sutartyje numatytų šalių teisių įgyvendinimo ir (ar) pareigų vykdymo tikslais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3. Aukščiau nurodytais tikslais Tiekėjas tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą), kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), duomenis susijusius su paslaugų teikimu (elektros energijos suvartojimo duomenis ir kt.), mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, banko sąskaitos numerį, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitą su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.

12.4. Tiekėjas gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis naujienų ir pasiūlymų pateikimo tikslais, kai Klientas yra išreiškęs dėl to atskirą sutikimą ir nėra jo atšaukęs. Tiekėjas taip pat gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis, vykdydamas Vartotojų nuomonės apklausas, siekiant Tiekėjo teisėto intereso gerinti paslaugų kokybę, Vartotojų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas.

12.5. Klientas, susisiekęs su Tiekėju, ir Tiekėjui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:

12.5.1. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

12.5.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

12.5.3. prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

12.5.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

12.5.5. prašyti ištrinti Tiekėjo tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

12.5.6. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Tiekėjas įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

12.5.7. tuo atveju, kai Kliento asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis nedarant poveikio sutikimu grindžiamo atšaukimo teisėtumui;

12.5.8. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Tiekėjo interesų – teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu Kliento asmens duomenų tvarkymu.

12.6. Klientas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12.7. Tiekėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis Tiekėjo vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems elektroninių sąskaitų teikimo, įmokų surinkimo, Vartotojų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos, įsiskolinimų administravimo ir kitas paslaugas.

12.8. Tiekėjas, siekdama užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, teikia Operatoriui informaciją apie Kliento deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą Operatoriaus prašomą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų Operatoriaus funkcijų vykdymui.

12.9. Tiekėjas turi teisę teikti duomenis apie Sutarties vykdymą (informaciją apie patiektą elektros energijos kiekį, mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus ir kt.) Objekto, į kurį tiekiama elektros energija, bendraturčiams, kurie solidariai atsako už prievoles, susijusias su bendru turtu.

12.10. Tiekėjas turi teisę duomenis apie Sutartį, sudarytą Nuomininko vardu, teikti Objekto Savininkui, kuris pagal teisės aktus solidariai su nuomininku atsako už prievolių pagal Sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą.

12.11. Tiekėjas turi teisę teikti Kliento asmens duomenis valdžios, teisėsaugos institucijoms, taip pat priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Tiekėjas teises arba Tiekėjas Vartotojų, darbuotojų ir (ar) turto saugumą, taip pat pateikti Kliento asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai teikti duomenis įpareigoja teisės aktai (pvz., duomenų teikimas draudimo bendrovėms, Valstybinei energetikos inspekcijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kt.).

12.12. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal Sutartį priklausančių mokėjimų, Tiekėjas, raštu ar elektroniniu laišku informavęs Vartotoją prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę Kliento asmens duomenis teikti valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams. Tiekėjas turi teisę gauti Kliento asmens duomenis Sutarties vykdymo ir administravimo tikslu ir pagrindu iš jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų, VĮ Registrų centro, notarų, kitų duomenų bazių.

12.13. Vadovaujantis teisės aktais, Tiekėjas turi teisę rinkti Kliento asmens duomenis iš VĮ Registrų centras Sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.

 

12.14. Tiekėjas tvarko Kliento asmens duomenis 10 metų po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo bet ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

12.15. Detalesnė informacija apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Tiekėjo internetinėje svetainėje https://vilniauselektra.lt/privatumo-politika.

 

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Visi šios Sutarties galiojimo laikotarpiu kylantys ginčai tarp Šalių, kurių negalima išspręsti abipusėmis Šalių derybomis, sprendžiami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka. Vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka. Pasikeitus Energetikos įstatymo nuostatoms bus taikomas atitinkamai pasikeitusio straipsnio nuostatos.

 

 1. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

14.1. Klientas pareiškia ir garantuoja, kad Klientas turi visus būtinus įgaliojimus ir leidimus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi visas reikalingas teises (nuosavybės ar nuomos) naudoti Objektus, gavo ir Sutarties galiojimo laikotarpiu išlaikys visus sutikimus, būtinus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

14.2. Nuo šios Sutarties sudarymo dienos visos kitos tarp Tiekėjo ir Kliento sudarytos sutartys ar kiti susitarimai dėl šioje Sutartyje nurodytų su elektros energijos pirkimu-pardavimu susijusių santykių netenka galios.

14.3. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Informacija apie Vartojimo efektyvumo priemones:

– Energetikos ministerija www.enmin.lt > Veiklos sritys > Energijos vartojimo efektyvumas;

– Europos Komisija (informacija anglų kalba) ec.europa.eu/energy > Topics > Energy Efficiency.

___________________________________________________________________________________________________