Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Kliento pavadinimas/ Vardas, pavardė

 

Įmonės/ asmens kodas

PVM mokėtojo kodas (jei yra)

Adresas

Telefono numeris

El. paštas

Pateikti duomenys gali būti naudojami siunčiant Klientui informacinio pobūdžio pranešimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu.

Tiekėjo pavadinimas

UAB „Vilniaus elektra“

Tiekėjo licencijos numeris ir data

L1-144 (NET); 2020-08-24

Juridinio asmens kodas

305599329

PVM mokėtojo kodas

LT100013526019

Buveinės adresas

Perkūnkiemio  g. 13, Vilnius LT-12114, Lietuva

Asmuo, pasirašantis Tiekėjo vardu

Direktorė Austėja Meilutė

Klientų aptarnavimo telefonas

(8633) 22550

Klientų aptarnavimo el. paštas

info@vilniauselektra.lt

 

OBJEKTO DUOMENYS

Klientas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį dėl Objektų nurodytų „Objektų sąraše“.

Objekto pavadinimas ir adresas

Nurodytas šios Sutarties 1 priede „Objektų sąrašas“

Šalys sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

 I. INDIVIDUALIOS SĄLYGOS

Ataskaitinis laikotarpis

Vienas kalendorinis mėnesis

Atsiskaitymo terminas

Iki kito mėnesio, einančio po Ataskaitinio laikotarpio, 29 dienos

Mokėjimo informacijos gavimo būdas

Kliento el. pašto adresu nurodytu Sutartyje ir www.vilniauselektra.lt savitarnos svetainėje. Sąskaita laikoma gauta kitą darbo dieną nuo jos išsiuntimo šiame punkte nurodytu el. pašto adresu arba įkėlimu į www.vilniauselektra.lt savitarnos sistemą.

Elektros apskaitos prietaisų rodmenų pateikimo ir atsiskaitymo būdas

Klientas įsipareigoja savarankiškai kiekviena mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos deklaruoti apskaitos prietaisų rodmenis. Klientas rodmenis pateikia Tiekėjo  klientų savitarnos svetainėje www.vilniauselektra.lt arba Operatoriaus (www.eso.lt) savitarnos svetainėje.

Tiekėjo Elektros energijos Standartiniai įkainiai Sutarties pasirašymo metu, Eur be PVM

1. Vienos laiko zonos Standartinis įkainis skelbiamas viešai Bendrosiose Sutarties sąlygose patalpintose www.vilniauselektra.lt.

2. Dviejų laiko zonų (dieninė; naktinė, šeštadienio ir sekmadienio) Standartinis įkainis skelbiamas viešai Bendrosiose Sutarties sąlygose patalpintose www.vilniauselektra.lt.

Standartinis įkainis gali būti Tiekėjo perskaičiuojamas ir gali kisti į mažesnę arba didesnę pusę.

Delspinigiai už vėluojančius mokėjimus

Skaičiuojami 0,2 % delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.

Sutarties įsigaliojimas

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos arba prasidėjus elektros energijos Pardavimo laikotarpiui, jei Sutartis pasirašoma po to, kai prasideda elektros energijos Pardavimo laikotarpis.

Tiekėjo Elektros energijos Specialus įkainis su nuolaida, Sutarties pasirašymo metu, Eur be PVM

Specialus įkainis su nuolaida:

Viena laiko zona

Dvi laiko zonos

0,13 Eur/ kWh

Diena: 0,14 Eur/kWh

Naktis: 0,09 Eur/kWh

Elektros energijos Pardavimo laikotarpis

Laikotarpio pradžia:

Laikotarpio pabaiga: Neterminuotai

Balansavimo išlaidos

Įtrauktos į Elektros energijos įkainį.

Tiekėjo taikoma Elektros energijos įkainio Nuolaida, Eur be PVM

Klientui teikiamos elektros energijos įkainiui yra taikoma Nuolaida nuo Standartinio įkainio (iš Standartinio įkainio atėmus Nuolaidą gaunamas Specialus įkainis su nuolaida).Tiekėjas  visą sutarties laikotarpį įsipareigoja užtikrinti Klientui Nuolaidą, apskaičiuojamą nuo Standartinio įkainio skelbiamo www.vilniauselektra.lt

Sutarties pakeitimai

Klientas sutinka, kad Tiekėjas turi teise vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, taisykles, Įkainius (įskaitant bet neapsiribojant Standartinius įkainius, Specialius įkainius su nuolaida ir t.t.). Klientas patvirtina, kad  atleidžia Tiekėją nuo pareigos Klientą informuoti asmeniškai apie Bendrosios Sutarties sąlygų ir Sutarties pakeitimus.

Sutarties nutraukimas

Klientas norėdamas nutraukti Sutartį, privalo informuoti Tiekėją prieš 60 dienų.

Sutarties pažeidimai

Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 40 dienų, Tiekėjas gali vienašališkai apriboti ir/ arba nutraukti Elektros energijos tiekimą, taikyti papildomus mokesčius už elektros tiekimo apribojimą/nutraukimą/atstatymą. Klientui vėluojant apmokėti už Elektros energiją daugiau kaip 60 dienų, Tiekėjas gali vienašališkai perduoti Kliento duomenis ir/ arba parduoti Kliento skolą išoriniams paslaugų tiekėjams (skolų išieškojimo įmonės, kiti).

Baigiamosios nuostatos

Šiai Sutarčiai be šių Individualiųjų sąlygų yra taikomos Bendrosios Sutarties sąlygos, Priedai, kurie kartu yra neatsiejama šios Sutarties dalis. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad jos perskaitė, suprato bei sutinka taikyti Bendrąsias sąlygas, kurios viešai pateikiamos www.vilniauselektra.lt

ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ OPERATORIAUS DUOMENYS

Pavadinimas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rekvizitai

Aguonų g. 24, Vilnius, 03212 Vilnius www.eso.lt

Įmonės kodas 304151376

PVM mokėtojo kodas LT100009860612

Licencija

Nr. L1 – 12 (ES)

Gedimų registravimas

1852

El. paštas: info@eso.lt ir  www.eso.lt

                          

                 TIEKĖJAS:                                                                                          KLIENTAS:

                                                                                                                                                    

                 Direktorė

                 Austėja Meilutė                                                                                                                                        ____________________________________

 

 

 

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

1 Priedas

 

 

 

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Klientas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį dėl Objektų nurodytų „Objektų sąraše“:

Eil.

Nr.

Objekto kodas

Objekto adresas

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
   

 

                 TIEKĖJAS                                                                                           KLIENTAS:

                                                                                                                                                    

                 Direktorė

                 Austėja Meilutė                                                                                                                                           ____________________________________